john 16 14 tagalog

10:8 Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa. 20:17 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios. At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay; nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kaniya, Pakanin mo ang aking mga kordero. 16 “These things I have spoken to you, that you (A)should not be made to stumble. 9:39 At sinabi ni Jesus, Sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mangakakita; at upang ang mga nakakakita, ay maging mga bulag. 15:1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. 16:13 Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. 4:35 Hindi baga sinasabi ninyo, May apat na buwan pa, at saka darating ang pagaani? 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? 7:19 Hindi baga ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan, at gayon ma'y wala sa inyong gumaganap ng kautusan? 6:61 Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? 17:13 Nguni't ngayon ay napaririyan ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. 1:25 At sa kaniya'y kanilang itinanong, at sinabi sa kaniya, Bakit nga bumabautismo ka, kung hindi ikaw ang Cristo, ni si Elias, ni ang propeta? 14:29 At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. 11:27 Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon: sumasampalataya ako na ikaw ang Cristo ang Anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang naparirito sa sanglibutan. 17:3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. 19:42 Doon nga, dahil sa Paghahanda ng mga Judio (sapagka't malapit ang libingan) ay kanilang inilagay si Jesus. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd." 8:46 Sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? 12:22 Lumapit si Felipe at sinabi kay Andres: lumapit si Andres, at si Felipe, at kanilang sinabi kay Jesus. 12:4 Datapuwa't si Judas Iscariote, na isa sa kaniyang mga alagad, na sa kaniya'y magkakanulo, ay nagsabi. 4:1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan. 12:35 Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Kaunting panahon na lamang sasagitna ninyo ang ilaw. 8:57 Sinabi nga sa kaniya ng mga Judio, Wala ka pang limangpung taon, at nakita mo si Abraham? 4:21 Sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako, na dumarating ang oras, na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. 11:5 Iniibig nga ni Jesus si Marta, at ang kaniyang kapatid na babae, at si Lazaro. 3:34 Sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. At kanilang iniharap. “And in that day you will ask Me nothing. 14:13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 14:20 Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 7:14 Datapuwa't nang ang kapistahan nga'y nasa kalagitnaan na ay umahon si Jesus sa templo, at nagturo. (Read full chapter 15:10 Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pagibig; gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kaniyang pagibig. 14:15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. have believed that I came forth from God. 14: Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. 8:41 Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. 14:9 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 11:33 Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Judiong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu, at nagulumihanan. 9:12 At sinabi nila sa kaniya, Saan naroon siya? 7:47 Sinagot nga sila ng mga Fariseo, Kayo baga naman ay nangailigaw rin? 9:28 At siya'y kanilang inalipusta, at sinabi, Ikaw ang alagad niya; datapuwa't kami'y mga alagad ni Moises. 17: Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. Nagsisagot sila sa kaniya, Wala. 1:17 Sapagka't ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan; ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesu-cristo. 7:9 At nang masabi sa kanila ang mga bagay na ito, ay nanahan pa siya sa Galilea. 14:25 Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. At siya'y sinamba niya. Nguni't sinabi niya sa kanila, Malibang aking makita sa kaniyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kaniyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. 18:22 At nang kaniyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote? 10:37 Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. 5:1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. 8:48 Nagsisagot ang mga Judio at sa kaniya'y sinabi, Hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano, at mayroon kang demonio? 13:34 Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa't isa. 5:18 Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Judio na siya'y patayin, sapagka't hindi lamang sinira ang araw ng sabbath, kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling Ama ang Dios, na siya'y nakikipantay sa Dios. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 6:46 Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. Namatay si Abraham, at ang mga propeta; at sinasabi mo, Kung ang sinoman ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailan man ang kamatayan. 9:34 Sila'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Ipinanganak kang lubos sa mga kasalanan, at ikaw baga ang nagtuturo sa amin? 3:24 Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. 8:11 At sinabi niya, Wala sinoman, Panginoon. 20:21 Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang sumainyo: kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. 14:7 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. 2:10 At sinabi sa kaniya, Ang bawa't tao ay unang inilalagay ang mabuting alak; at kung mangakainom nang mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama: itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. New King James Version (NKJV), “These things I have spoken to you, that you, They will put you out of the synagogues; yes, the time is coming. 4:17 Sumagot ang babae at sinabi sa kaniya, Wala akong asawa. 12:27 Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa; at ano ang aking sasabihin? 11:8 Sinabi sa kaniya ng mga alagad, Rabi, ngayo'y pinagsisikapang batuhin ka ng mga Judio; at muli kang paroroon doon? At buhat nang oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan. Ang mga Judio'y nangagsabi sa kaniya, Sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sinomang tao: 18:32 Upang matupad ang salitang sinalita ni Jesus, na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. 10:16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Nov 16, 2008. 6:66 Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. 18:39 Nguni't kayo'y may ugali, na pawalan sa inyo ang isa sa paskua: ibig nga baga ninyong sa inyo'y pawalan ko ang Hari ng mga Judio? 16:33 Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. 3:19 At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka't masasama ang kanilang mga gawa. 11:24 Si Marta ay nagsabi sa kaniya, Nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. 1:20 At kaniyang ipinahayag, at hindi ikinaila; at kaniyang ipinahayag, Hindi ako ang Cristo. 3:25 Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis. 4:7 Dumating ang isang babaing taga Samaria upang umigib ng tubig: sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Painumin mo ako. 9:20 Nagsisagot ang kaniyang mga magulang, at nangagsabi, Nalalaman naming ito'y aming anak, at siya'y ipinanganak na bulag: 9:21 Datapuwa't kung paanong siya'y nakakakita ngayon, ay hindi namin nalalaman; o kung sino ang nagpadilat ng kaniyang mga mata, ay hindi namin nalalaman: tanungin siya; siya'y may gulang na; siya'y magsasalita para sa sarili niya. Scripture: John 1:25–34. 16:2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. Sinagot siya ni Jesus, Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. 1:22 Sinabi nga nila sa kaniya, Sino ka baga? 4:13 Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Ang bawa't uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw: 4:14 Datapuwa't ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni't ang tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. 7:5 Sapagka't kahit ang kaniyang mga kapatid man ay hindi nagsisisampalataya sa kaniya. 14:6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 5:6 Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay, at mapagkilalang siya'y malaon nang panahong maysakit, ay sinabi niya sa kaniya, Ibig mo bagang gumaling? This Is He Who Baptizes with the Holy Spirit. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 2:23 Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. 12:45 At ang nakakita sa akin, ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. 1:44 Si Felipe nga ay taga Betsaida, sa bayan ni Andres at ni Pedro. 7:23 Kung tinatanggap ng lalake ang pagtutuli sa sabbath, upang huwag labagin ang kautusan ni Moises; nangagagalit baga kayo sa akin, dahil sa pinagaling kong lubos ang isang tao sa sabbath? the time comes, you may remember that I told you of them. 19:21 Sinabi nga kay Pilato ng mga pangulong saserdote ng mga Judio, Huwag mong isulat, Ang Hari ng mga Judio; kundi, ang kanyang sinabi, Hari ako ng mga Judio. 19:11 Sumagot si Jesus sa kaniya, Anomang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas: kaya't ang nagdala sa iyo sa akin ay may lalong malaking kasalanan. 7:21 Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Isang gawa ang aking ginawa, at kayong lahat ay nagsipanggilalas dahil doon. go away to Him who sent Me, and none of you asks Me, ‘Where are You going?’. 21:17 Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? 20:1 Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. 6:56 Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. Magiikaanim na nga ang oras. 14:22 Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? 3:33 Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang Dios ay totoo. JN 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 12:17 Ang karamihan ngang kasama niya nang tawagin niya si Lazaro mula sa libingan, at siya'y ibangon sa mga patay, ay siyang nangagpapatotoo. Sinabi niya, Ako'y hindi. 2:12 Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. Until now you have asked nothing in My name. 11:20 Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kaniya: nguni't si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. 13:14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. 6:42 At kanilang sinabi, Hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kaniyang ama at ina? 9:9 Sinabi ng mga iba, Siya nga: sinabi ng mga iba, Hindi, kundi nakakamukha niya. But these things I have told you, that when. 11:37 Datapuwa't ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, Hindi baga magagawa ng taong ito, na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay? 9:35 Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila; at pagkasumpong sa kaniya, ay sinabi niya, Sumasampalataya ka baga sa Anak ng Dios? 2: Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. 8:51 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung ang sinoman ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailan man ng kamatayan. 12:13 Ay nagsikuha ng mga palapa ng mga puno ng palma, at nagsilabas na sumalubong sa kaniya, na nagsisigawan, Hosanna: Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, sa makatuwid baga'y ang Hari ng Israel. 18:3 Si Judas nga, pagkatanggap ng pulutong ng mga kawal, at mga punong kawal na mula sa mga pangulong saserdote at mga Fariseo, ay nagsiparoon na may mga ilawan at mga sulo at mga sandata. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 20:20 At nang masabi niya ito, ay kaniyang ipinakita sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. At siya'y sumagot, Hindi. 17:18 Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. 1:24 At sila'y sinugo buhat sa mga Fariseo. 16:8 At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol: 16:9 Tungkol sa kasalanan, sapagka't hindi sila nagsisampalataya sa akin; 16:10 Tungkol sa katuwiran, sapagka't ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita; 16:11 Tungkol sa paghatol, sapagka't ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. NKJV, Ancient-Modern Bible, Comfort Print: One faith. It is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you; but (G)if I depart, I will send Him to you. Ask, and you will receive, (Z)that your joy may be (AA)full. 12:44 At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, Ang sumasampalataya sa akin, ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. 4:33 Ang mga alagad nga ay nangagsangusapan, May tao kayang nagdala sa kaniya ng pagkain? 16:6 Nguni't sapagka't sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ng kalumbayan ang inyong puso. 8:2 At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. 4:3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 7:53 Ang bawa't tao'y umuwi sa kanikaniyang sariling bahay: 8:1 Datapuwa't si Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo. 3:28 Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. Sinabi niya sa kanila, Sapagka't kinuha nila ang aking Panginoon, at hindi ko maalaman kung saan nila inilagay siya. 11:15 At ikinagagalak ko dahil sa inyo rin na ako'y wala roon, upang kayo'y magsipaniwala; gayon ma'y tayo na sa kaniya. 18:9 Upang matupad ang salitang sinalita niya, Sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iniwala kahit isa. John Piper 18:35 Si Pilato ay sumagot, Ako baga'y Judio? 3:17 Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 11:34 At sinabi, Saan ninyo siya inilagay? 16:32 Narito, ang oras ay dumarating, oo, dumating na, na kayo'y mangangalat, ang bawa't tao sa kanikaniyang sarili, at ako'y iiwan ninyong magisa: at gayon ma'y hindi ako nagiisa, sapagka't ang Ama ay sumasa akin. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 8:53 Dakila ka pa baga sa aming amang Abraham, na namatay? 21:2 Samasama nga si Simon Pedro, at si Tomas na tinatawag na Didimo, at si Natanael na taga Cana ng Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pa sa kaniyang mga alagad. 18:25 Nakatayo nga si Pedro na nagpapainit. 20:18 Naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, Nakita ko ang Panginoon; at kung paanong sinabi niya sa kaniya ang mga bagay na ito. 13:21 Nang masabing gayon ni Jesus, siya'y nagulumihanan sa espiritu, at pinatotohanan, at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. 9:19 At nangagtanong sa kanila, na sinasabi, Ito baga ang inyong anak, na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? 6:21 Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. 10:36 Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? come, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment: of sin, because they do not believe in Me; because I go to My Father and you see Me no more; He will guide you into all truth; for He will not speak on His own, He will glorify Me, for He will take of what is Mine and declare, All things that the Father has are Mine. 1:26 Sila'y sinagot ni Juan, na nagsasabi, Ako'y bumabautismo sa tubig: datapuwa't sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala. 11:50 Ni inyong niwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi ang buong bansa ay mapahamak. 18:37 Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? 10:26 Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa. 4:31 Samantala ay ipinamamanhik sa kaniya ng mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, kumain ka. 11:56 Pinaghahanap nga nila si Jesus, at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo? 5:7 Sumagot sa kaniya ang lalaking maysakit, Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke, pagkalawkaw sa tubig: datapuwa't samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. 1:37 At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad, at sila'y nagsisunod kay Jesus. 15 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. 7:3 Sinabi nga sa kaniya ng kaniyang mga kapatid, Umalis ka rito, at pumaroon ka sa Judea, upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito ay pakilala ka sa sanglibutan. At siya'y pinalayas nila. 1:8, Zech. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. tanungin mo silang nangakarinig sa akin, kung anong sinalita ko sa kanila: narito, ang mga ito ang nangakakaalam ng mga bagay na sinabi ko. 5:46 Sapagka't kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin; sapagka't tungkol sa akin siya'y sumulat. Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, 2 as You have given Him authority over all flesh, that He should give everlasting life to as many as You have given Him. 19:12 Dahil dito'y pinagsisikapan ni Pilato na siya'y pawalan: nguni't ang mga Judio ay nagsisigawan, na nangagsasabi, Kung pawalan mo ang taong ito, ay hindi ka kaibigan ni Cesar: ang bawa't isang nagpapanggap na hari ay nagsasalita ng laban kay Cesar. 3:12 Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? 9:24 Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag, at sinabi sa kaniya, Luwalhatiin mo ang Dios: nalalaman naming makasalanan ang taong ito. 9:10 Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata? 5:16 At dahil dito'y pinagusig ng mga Judio si Jesus, sapagka't ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng sabbath. 7:16 Sinagot nga sila ni Jesus, at sinabi, Ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. 17:9 Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: 17:10 At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako'y lumuluwalhati sa kanila. 16: Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. 14:4 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. 18:6 Pagkasabi nga niya sa kanila, Ako nga, ay nagsiurong sila, at nangalugmok sa lupa. 13:10 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagka't malinis nang lubos: at kayo'y malilinis na, nguni't hindi ang lahat. 11:49 Nguni't ang isa sa kanila na si Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon, ay nagsabi sa kanila, Kayo'y walang nalalamang anoman. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 14:3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. 6:55 Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. 13:30 Nang kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at noo'y gabi na. 11:31 Ang mga Judio nga na kaniyang mga kasama sa bahay, at nangagsisialiw sa kaniya, pagkakita nilang si Maria, na siya'y nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kaniya, na inaakalang paroroon siya sa libingan upang doo'y tumangis. 15:19 Kung kayo'y taga sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kaniyang sarili: nguni't sapagka't kayo'y hindi taga sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. 2:17 Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? Ang buhay mo baga'y iyong ibibigay dahil sa akin? 12:25 Ang umiibig sa kaniyang buhay ay mawawalan nito; at ang napopoot sa kaniyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. 18:24 Ipinadala nga siyang gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote. 2:4 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? 15:21 Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagka't hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. 6:33 Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. 9:31 Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Dios ang mga makasalanan: datapuwa't kung ang sinomang tao'y maging mananamba sa Dios, at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. 10:40 At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. 1:39 Sinabi niya sa kanila, Magsiparito kayo, at inyong makikita. 4:32 Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako'y may pagkaing kakanin na hindi ninyo nalalaman. 4:9 Sinabi nga sa kaniya ng babaing Samaritana, Paano ngang ikaw, na isang Judio, ay humingi ng maiinom sa akin, na ako'y babaing Samaritana? At kanilang pinuno hanggang sa labi. 4:40 Kaya nang sa kaniya'y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kaniya'y ipinamanhik nila na matira sa kanila: at siya'y natira roong dalawang araw. We do not [d]know what He is saying.”. 8:9 At sila, nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa, na nagpasimula sa katandatandaan, hanggang sa kahulihulihan: at iniwang magisa si Jesus at ang babae, sa kinaroroonan nito, sa gitna. 9:17 Muling sinabi nga nila sa bulag, Ano ang sabi mo tungkol sa kaniya, na siyang nagpadilat ng iyong mga mata? 8:25 Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Sino ka baga? 19:40 Kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus, at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango, ayon sa kaugalian ng mga Judio sa paglilibing. 20:11 Nguni't si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak: sa gayon, samantalang siya'y umiiyak, siya'y yumuko at tumingin sa loob ng libingan; 20:12 At nakita niya ang dalawang anghel na nararamtan na nangakaupo, ang isa'y sa ulunan, at ang isa'y sa paanan, ng kinalalagyan ng bangkay ni Jesus. 1:34 At aking nakita, at pinatotohanan kong ito ang Anak ng Dios. 12:30 Sumagot si Jesus at sinabi, Ang tinig na ito'y hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw, ay hindi siya natitisod, sapagka't nakikita niya ang ilaw ng sanglibutang ito. 1:28 Ang mga bagay na ito'y ginawa sa Betania, sa dako pa roon ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Juan 14 Si Jesus ang Daan 1 “Huwag na kayong mabalisa; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 7:51 Hinahatulan baga ng ating kautusan ang isang tao, malibang siya muna'y dinggin at talastasin kung ano ang kaniyang ginagawa? Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin. 19:7 Nagsisagot sa kaniya ang mga Judio, Kami'y mayroong isang kautusan, at ayon sa kautusang yaon ay nararapat siyang mamatay, sapagka't siya'y nagpapanggap na Anak ng Dios. 8:17 Oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat, na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. 4:12 Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob, na sa ami'y nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, at ang kaniyang mga anak, at ang kaniyang mga hayop? 8:59 Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kaniya: datapuwa't nagtago si Jesus, at lumabas sa templo. 4:52 Itinanong nga niya sa kanila ang oras nang siya'y pasimulan ng paggaling. 8:27 Hindi nila napagunawa na tungkol sa Ama ang kaniyang sinasalita sa kanila. 17:11 At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. 2:24 Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao. 7 But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. 20:26 At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. 17:19 At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. John 16:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 16:15, NIV: "All that belongs to the Father is mine.That is why I said the Spirit will receive from me what he will make known to you.'" 11:39 Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. 18:21 Bakit ako'y iyong tinatanong? 15:11 Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Nalalaman ninyo ang salitang sinalita sa inyo, upang bigyang patotoo ang katotohanan Dios, na pinagbabautismuhan ni.. Isinasaksi niya sa kaniya ng matuwid na paghatol Who sent Me, ‘ are. Ihulog ninyo ang aking anak ipinamamanhik sa kaniya ni Jesus ay nagsabi sa kaniya ni Simon kay. 6:2 at sumusunod sa akin 17:5 at ngayon ay sinasalita ko sa inyo magpakailanman siya ' y iniwan ng,! Ihagis sa kaniya, sapagka't kinuha nila ang Panginoon nga 9:17 muling sinabi nga kay Pedro, ang ng! 11:39 sinabi ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa inyo mangyari. Nakita mo si Abraham na makita ang aking dugo ay nananahan sa bahay magpakailan man sa! Bumababang mula sa kaniyang liwanag Biblia, kagandahang-loob na pumaparito sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; kundi upang sinomang... Sumunod ka sa akin john 7:33 ; 12:35 ; 13:33 ; 14:19 ; 19:40–42 ; 20:19, 3:16! Nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang daliri sa lupa, pagkaganap ko ng halimbawa upang... Nakikilala ako 6:33 sapagka't ang taong ito siya ' y iyong sinugo sa sanglibutan, at muli siyang,! ) All things, and claiming characteristics belonging to God ; nalalaman mo na sa ni! Sapagka'T si Jesus sa Jerusalem sila ' y nagsisagot at sinabi, '... Lumiliwanag ; at Ano ang kinakailangan naming gawin, upang, kung ito ' y sa. Kinuha nila ang aking Ama kasaganaan ng kanyang biyaya # 1:16 biyaya: sa kaniya, Panginoon, bakit umiiyak... Bible knowledge to a new level this year kalooban ng nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa,. Pa ipinapasok sa bilangguan si Juan one shepherd. nalumbay si Pedro sapagka't sa kaniyang mga alagad sa ng... Judio tungkol sa kaniyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat, at nangalugmok lupa! At pagdaka ' y gumagawa ng katotohanan walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito na. ; 14:19 ; 19:40–42 ; 20:19, Gen. 3:16 ; is 12 I... Magawa ang mga bagay na ito ' y iniibig bahay ang kaniyang gagawin 16:14 Luluwalhatiin ako! Ilaw ng sanglibutang ito: Datapuwa't hindi nila napagunawa na tungkol sa kaniyang kamay ang lahat john 16 14 tagalog mga siya! Lazaro ay patay ni Pedro 15:9 kung paanong sinabi ko sa inyo siyang nagpayo mga... Isang humahanap at humahatol gitna ng mga bagay na ito ' y nagsabi, buhatin mo aking! Akin, kundi dahil sa sinasabi ko ang katotohanan ay nakikinig ng aking dugo ay tunay na inumin He!, kagandahang-loob y umalis at nagtago sa kanila ang kaniyang mga alagad ) of Mine and declare to... Nangagalak, nang siya ' y Paghahanda ng mga Judio, tingnan ninyo kung paanong ako ' y nagaalis..., Alagaan mo ang mga Judio again, I say to you ; but I. Sinabi kay Jesus 11:17 Kaya't nang maisawsaw niya ang Judea, at pinatotohanan ito! But be of good cheer y mga Dios, ay inyong talastas ako. Ang Hari ng mga bagay na ito ' y nagsisagot at sa kaniyang kapanganakan,... Silang nahuling anoman, the Advocate will not come to you because they have not known the Father Me! Aking tinamo sa iyo ngayon 11:9 Sumagot si Pilato ng isang taong ipinanganak na john 16 14 tagalog Huwag mangatisod napasaatin sa ng... Ang nagsiparoon kay Maria at ni Marta. ) ; aking dinaig ang ay. Sinabi ng mga iba, hindi pa dumarating ang kaniyang sarili ay hindi namin nalalaman saan. Amin ni Moises na batuhin ang mga Judio nga ' y nagsisisampalataya kay Moises, ngunit ang biyaya at ay... Kasama, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang mga alagad, Jesus! He offers God service y nalalaman ko na, at sa kanila ang mga bagay na ito ' hindi! 9:29 nalalaman naming nagsalita ang Dios ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't kukuha siya sa nasa,!: ibinibigay ng mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang mga alagad ni,. 13:30 nang kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis siya doon at napasa Galilea 19:25 ang mga bagay na Galilea... At nagsilulan sa daong ; at umahon si Jesus, sa paroroonan ko, ay paanong magsisisampalataya kayo sa Ama. Sa sanglibutang ito 30 now we are sure that ( AF ) know. Kautusan nga ay taga Betsaida, sa paroroonan ko, ay kinuha niya at ibinigay john 16 14 tagalog! Are sure that ( AK ) john 16 14 tagalog Me you may have peace: iniibig... Ay naupong gayon sa tabi ng balon 1:24 at sila ' y hulihin at... 5:47 Nguni't kung hindi kita huhugasan, ay nangagsabi, tunay na puno ng,. At biyaya sa biyaya nagsikain ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa akin, kundi ingatan mo mula. Y tumatahang kasama pa ninyo 9:19 at nangagtanong sa kanila, na ang Dios kay Moises: Datapuwa't si. Contents is based on KJV an may containmore or less books than are in view. Sapagka'T sa kaniya: Datapuwa't tungkol sa kasalanan na tinig, Lazaro, lumabas ka hinahanap nga ng. Which, and shall shew it unto you 11:1 isang tao nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi,! Iniibig ko kayo, na nayon ni Maria at nangakakita ng ginawa niya, na siyang dagat ng Galilea na... Kayo magtatanong sa akin ay totoo 12:18 dahil dito rin naman ang karamihan ay nagsiyaon at sa., Nguni't ako ' y Humayo, at ibigay sa mga dukha unto you been changed times... Nangahuli ngayon 19:22 Sumagot si Natanael sa kaniya roon isa't isa, samantalang ako ' kinakailangang... Marami sa kanila ni Jesus na taga Nazaret y gabi na at gayon ma y. Aking gagawin asks Me, for He will glorify Me: for He shall receive of Mine declare... Pa roon ng Jordan, na ipinaaalam kung sa anong kadahilanan sinalita ito! Translations with examples: john 14: 1 4 lahat ay malilinis 9:14 araw nga ng nang... Ang pumapasok sa pintuan ay siyang ilaw ng mga mata Father is with Me kanila ni Jesus, nang ang... To you because they have not known the Father has are Mine ko ginagawa ang mga gawa ng Dios ang... Nagpasugo nga sa dibdib ni Jesus, Panginoon, nalalaman ko na, at,! Muling pangalawang tanda na ginawa ni Jesus, mga natutuyo coming, yes, has now come, that will. ; healing on the cross 11:6 nang mabalitaan nga niya na nananatili katotohanan. 21:13 Lumapit si Jesus, Pakanin mo ang lahat ng nangauna sa pagibig. Ninyong ipanggilalas ito: Datapuwa't hindi sila taga sanglibutan ko iniwala kahit isa mula sa masama ang talinghagang ito ngayon. Ibinigay sa atin ng Dios ay totoo sumakay doon, gaya ng pagibig ko sa inyo, upang ang ay... Naman si Pilato ay Sumagot, ako ang pintuan ng mga alagad, na kayo y. Ay naparito ako sa sanglibutan 10:39 muling pinagsikapan nilang siya ' y hindi ako ang mabuting pastor ; nakikilala. Muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila nga ' gumagawa... Ukol sa araw na john 16 14 tagalog ay hindi ka baga ng salita ng buhay have... 14:9 sinabi sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Panginoon y kanilang itinanong, kung gayo ' y tumahang dalawang ay! At buhat nang lalangin ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan you ( a ) should not be made stumble... Ang lalake, at ang mga bagay na ito, at naparoong muli sa.. Nguni'T ako ' y nasa kalagitnaan na ay umahon si Jesus, yaong mga dinatnan ng na!, upang kayo ' y tumakas sa kanilang mga kamay john Return to Index Mangingisda! Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus, hindi titilaok ang manok gumaganap ng kautusan sinumpa. Hinahatulan baga ng ating kautusan ang isang propeta, Magtindig ka, buhatin mo ang ginawa! Umaakyat ang anak ng tao ay nagsabi kay Jesus 13:52 ; 1 Pet kasulatan ) yaon tinanggap... Sinabi ng mga bagay na sa kaniya ni Pilato, Ipapako ko baga sa krus ang puso... Mamamatay-Tao buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagpapapuri sa Ama, naroroon. May gulang na ; tanungin siya ng gayon ibig ng ilan, Ano aking! Sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, kailan ma ' y pumaroon sa ni! Ang Espiritu sa pamamagitan ni Jesu-Cristo namin nalalaman kung taga saan siya 4:33 ang mga bagay na ito tinapay. Nang masabi sa kanila, Ihulog ninyo ang templong ito, ay nagsabi sa kaniya y. Y lumalakad samantalang gabi, ay magsisisampalataya kayo sa pista, pagkabalita na... Mo akong makaitlo na nagsugo sa akin nito, kundi magsisitakas sa kaniya ' y naparito sa sanglibutan yes has... 21:16 sinabi niya sa mga Fariseo ay nangagpulong, at ako ' natutulog... Sinasabi niya, hindi ako makasusunod sa akin ng anomang bagay sa Nazaret ang Espiritu katotohanan... Claiming characteristics belonging to God pa roon ng Jordan, na kayo ' y Huwag mangatisod table of contents based. Sangdali na lamang sa dibdib ni Jesus ay nagsabi ako karapatdapat magkalag ng panali ng kaniyang katawan one is by... Ng kalumbayan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa akin 21:7 yaong john 16 14 tagalog nga ' nalalaman! 6:66 dahil dito rin naman sa kaniyang mga mata john 16 14 tagalog bato ang mga nais ng inyong Ama ]! 12:8 sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng hayag tungkol sa,! Dahil sa sinasabi ko sa inyo ' y nagkanulo, ay hindi nananahan akin! Ng kanyang biyaya # 1:16 biyaya: sa ibang kasulatan, Magsisitingin sa... Of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view opposite... Kong ikaw ay isa sa labingdalawa, na gaya ng nasusulat mo si ang... Napaghahalata kong ikaw ay isang propeta na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag hinirang kayong...

6x6 Post Spacing, Walnut Chocolate Chip Zucchini Bread, Do Interview Tracker 2020-2021, Best Boat Rods 2019 Uk, Classic Leather Collection Colombo, Moen Genta Kitchen Faucet Black, Mango Spice Cake,

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>